หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
 
 


นายธนกฤต สิงหศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบล
โทร : 097-3941636
 
สำนักปลัด
 


นายธนกฤต สิงหศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนันท์นภัสศตพร งามประภาสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 086-2041221


นางฐิติกานต์ กุดเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 087-1831271


นายศักดิ์ธันวา มูลเทพ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 087-7264730


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงงานสาธารณสุข


นางอัจฉรา นวลนุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-7971729


นายณฐดิน สุขวงษ์เดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-5757895


นายจักรกฤษณ์ เงินมูล
คนงานทั่วไป
โทร : 098-7506736


ว่าง
คนตกแต่งสวน
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559