หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ ระเบียบกฎหมาย การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือ/เอกสาร ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ระบบแท่ง) [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือ/เอกสาร การแจ้งขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ระบบ UCRegister E-Form [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้อถิ่น [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 13 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2