หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.napoon.go.th/orgch... 1. หน้าหลัก  
2. หัวข้อเกี่ยวกับ อบต.  
3. เลือก โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.napoon.go.th/board... 1. หน้าหลัก  
2. หัวข้อบุคลากร  
3 . เลือก คณะผู้บริหาร    
4. เลือก หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.napoon.go.th/proje... 1. หน้าหลัก  
2. หัวข้อเกี่ยวกับ อบต.    
3. เลือก อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.napoon.go.th/strat... 1. หน้าหลัก  
2. หัวข้อ แผน  
3. เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.napoon.go.th/conta... 1. หน้าหลัก  
2. หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต.  
3. เลือก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.napoon.go.th/proje... 1. หน้าหลัก  
2. หัวข้อ ภายใน อบต.  
3. เลือก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบปฏิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.napoon.go.th/news_... (แบบที่ 1)
1. หน้าหลัก  
2. หัวข้อ กิจกรรม อบต. (ดูทั้งหมด)
3. เลือก ดูกิจกรรมที่ต้องการ  
(แบบที่ 2)
1. หน้าหลัก    
2. หัวข้อ ข่าวสาร อบต. (ดูทั้งหมด)  
3. เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.napoon.go.th/webbo... 1. หน้าหลัก  
2. หัวข้อ รับเรื่องราวร้องเรียน    
3. เลือก กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.napoon.go.th/home ... 1. หน้าหลัก  
2.เลื่อนไปด้านล่างของหน้าเว็บไซต์   3.เลือก ไอคอน  facebook อบต.นาพูน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.napoon.go.th/proje... 1. หน้าหลัก  
2. หัวข้อ ประกาศ
3. เลือก ดู ที่ต้องการ  
 
  (1)     2      3      4      5