หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 091-076-7646
1
2
3
 
 
 
บ้านวังลึกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนต [ 23 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 53 
บ้านนาพูนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำ [ 23 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 36 
บ้านแม่สิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพ [ 23 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 45 
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ม่อนเสาหินพิศวง
เฟอร์นินเจอร์รากไม้
 
 
การจัดงานวันเด็กปี 2567 (12 ม.ค. 2567)    อ่าน 30  ตอบ 1  
งานวิ่งพิชิตม่อน (8 มี.ค. 2566)    อ่าน 111  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ม.ค. 2566)    อ่าน 3039  ตอบ 5  
 
ทต.บ้านเวียง รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ITA014 [ 7 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 34 
อบต.แม่จั๊วะ กิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำรัด [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566(รายงานการเง [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรและถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,9,10 บ้านบวกโป่ง ต.น้ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่จั๊วะ ความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่จั๊วะ รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งน้าว [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านร่องเย็น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.สูงเม่น การจัดประชุมประชาคมบ้านโตนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.แดนชุมพล ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.แดนชุมพล ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.แดนชุมพล ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.แดนชุมพล ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.สอง แจ้งประชาสัมพันธ์ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสอง เรื่อง ตารางรณรงค์ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 37 
อบต.ร้องกวาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารก [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
 
พร0023.6/ว791 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกประจำปี2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.6/ว85 การดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
[พร0023.5/ว793 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.3/ว792 การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.6/ว82 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.6/ว81 แจ้งประชาสัมพันธ์ ปัญหา - คำถามที่พบบ่อย ในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ของ อปท.  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
 พร0023.6/ว80-21กพ67]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.4/ว753 การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขอเชิญเข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.6/ว738 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับ อปท. ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2567  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.4/ว737 สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.4/ว79 การดำเนินการเพื่อบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.2/ว736 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ก.จ.จ.แพร่ ก.ท.จ.แพร่ และ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 1/2567  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.5/ว78 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 19 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.3/ว720 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567  [ 19 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.5/ว710 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือน มกราคม 2567  [ 16 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.5/ว77 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมให้แก่ อบจ. ทม. ทต. และ อบต.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ทราบ  [ 16 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.3/ว74 แจ้งการขยายระยะเวลาการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567  [ 16 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.3/ว694 ประกาศศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565  [ 16 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.2/ว709 กำหนดแผนส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2566  [ 16 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.2/ว76 ประชาสัมพันธ์ อปท.ที่มีผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในสังกัดทราบมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครสอบฯ  [ 16 ก.พ. 2567 ]  
 


จ้างเหมาถ่ายเอกสาร/พิมพ์เอกสาร พร้อมจัดทำรูปเล่มเอ [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันไฟป่าเเล [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักร เพื่อวางระบบท่อประปารอบส [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ (รายละเอียดตามเอ [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ตามโครงการสนับสนุ [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ตามโครงการสนับสนุ [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ตามโครงการสนับสนุ [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ตามโครงการสนับสนุ [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ตามโครงการสนับสนุ [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส [ 1 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนป่า [ 30 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังลึก [ 30 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่หลว [ 30 ม.ค. 2567 ]

 
 
 

 
 
  คุณอยากให้ อบต.นาพูน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559