หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
 

ม่อนเสาหินพิศวง
 

เฟอร์นินเจอร์รากไม้
 
 
เว็บไซต์ อบต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1347  ตอบ 0  
 
อบต.แม่คำมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่คำมี โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถิ่นถวายเทียนพรรรษา [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่คำมี เทศบาลตำบลแม่คำมี รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งแล้ง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม งานนมัสการหลวงปู่พรม เขมจารี สรงน้ำพระธาตุขวัญยืนโชคดีศรีมงคล [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าข้าม งานนมัสการพระธาตุมหาพุทธรัศมี ประจำปี 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าข้าม ขอเชิญชวนใช้จักรจานในการเดินทางระยะใกล้เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ยม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 [ 16 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ยม กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญาหาความรุนแรงในครอบครัว [ 16 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าข้าม การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน [ 16 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
พร0023.1/9416 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2939 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2938 1-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2938 2-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว356 1-สำรวจข้อมูลตามแบบรายงาน ส่งสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ฯ [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว356 2-สำรวจข้อมูลตามแบบรายงาน ส่งสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ฯ [ 15 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว355 1-รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว355 2-รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2925 การแจ้งซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2921 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2920 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่๑ ปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว352 แนวทางการปฎิบัติงานและการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว354 การดูแลความสงบเรียบร้อยห้วงวันสำคัญของชาติ วันหยุดราชการต่อเนื่อง และวันเทศกาลสำคัญในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว353 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2901 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.4/ว2887 แจ้งมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.4/ว2887 แจ้งมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.2/ว2875 จัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2872 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว351 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดทำข้อมูลนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อประกอบเกณฑ์การประกวด จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562เฉพาะ ทต.สอง ทต.ร้องกวาง และ อบต.บ้านเหล่า [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
อบต.ต้าผามอก วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0

 
 
  คุณอยากให้ อบต.นาพูน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559