หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ ช่องทางการตอ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และก [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 39 


โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการให้ความรู [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 57 
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
 
กง.กจ.(กพส.) ขอเเจ้งหนังสือลงเว็บไซต์ สถ. ที่ มท 0810.8/ว2879 ลว 18 กย.63 เรื่อง เเจ้งรายชื่อผู้ประสารงานเเละหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2873  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ กพส. มท 0810.7/ว2871  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15990-16065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/15986-15989 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.02/ว2839  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2837  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2835  [ 16 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15849-15913 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2824  [ 15 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803.3/ว2823  [ 15 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15374-15449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2812 [แบบรายงาน]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 สน.คท. มท 0808.3/ว2808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
 

ม่อนเสาหินพิศวง
 

เฟอร์นินเจอร์รากไม้
 
 
ขอทราบผลการบริหารเงินกองทุนจากโรงไฟฟ้าโคเวอร์พาวเวอร์ (9 ก.ย. 2563)    อ่าน 8  ตอบ 0  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 พ.ค. 2563)    อ่าน 21  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1913  ตอบ 0  
 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงเก็บของและโรงจอดรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งแ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ห้ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแล้ง โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชน [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ รร.อนุบาลฯประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยวิธี [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งโฮ้ง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563(สขร.1) [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งโฮ้ง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563(สขร.1) [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิืรับเงินอุดหนุนเพื่อ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิืรับเงินอุดหนุนเพื่อ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นาพูน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่พุง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมา [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.แม่จั๊วะ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ ปร [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ปาน โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน \"กิจกรรมการทำ EM Ball \" ประจำปีงบประมา [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปาน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปาน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
 
พร0023.5/ว4368 โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.5/ว383 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.3/ว4366 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 2/2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.1/ว382 มาตรการด้านการป้องกันและดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.1/ว4338 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของอปท.ประจำปี2564  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.1/ว376 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.5/ว4339 ซ้กซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีของอปท.  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.5/ว4341 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.5/ว4336 แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.e-LAAS  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.3/ว380 ขอแจ้งได้ดำเนินการคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.3/ว4329 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีประจำปี 2563  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.3/ว379 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา2563  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.3/ว4328 รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.3/ว378 แจ้งแนวทางปฎิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพรบ.  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.2/ว4337 การขยายระยะเวลาการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.2/4331 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.2/11003 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเช่าบ้านไตรมาสที่4  [ 16 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.5/ว4212 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภอภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534ภาษีมุลค่าเพิ่ม1ใน9และภาษีสรรพสามิตภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือนสิงหาคม2563ให้แก่อปท.  [ 15 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.5/ว377 การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้อปท.  [ 15 ก.ย. 2563 ]    
พร0023.5/ว4313 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่อปท.ประจำเดือน พ.ค.63  [ 15 ก.ย. 2563 ]    
 


จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำหลังหอประชุมที [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการเครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่และรวมกอ [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมรำโตและการแสดงฟ้อนกลองอืด โ [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ขององค์กร(การดูแลร [ 13 พ.ค. 2562 ]

 
 

 
 
  คุณอยากให้ อบต.นาพูน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559