หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
 


ท้องถิ่น จ.แพร่พร้อมคณะทำงานได้มาตรวจติดตามการดำเนินโครงการเศรฐกิจฐานรากและงบเงิ [ 19 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 29 


การสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 33 


ประชุมคณะผู้บริหารพนักงานจ้างและคนงาานทั่วไปเพื่อหารือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำ [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
 
การจัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาชิกองค์ [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ผลการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่กา [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
 

ม่อนเสาหินพิศวง
 

เฟอร์นินเจอร์รากไม้
 
 
เว็บไซต์ อบต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ย. 2564)    อ่าน 2333  ตอบ 4  
ขอทราบผลการบริหารเงินกองทุนจากโรงไฟฟ้าโคเวอร์พาวเวอร์ (9 ก.ย. 2563)    อ่าน 135  ตอบ 0  
 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันะ์ การปฏิบัติหน้าที่ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ [ 28 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.สบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ส่งมอบหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำคูห [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและคู [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถพ่วง แล [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ในว [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านปิน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำป [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ทุ่งโฮ้ง รายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งโฮ้ง รายงานข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่จั๊วะ ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ได้นำรถกระเช้าออกบริการประชา [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
อบต.บ้านปิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านปิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เรื่อง แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ลานนา วันหยุดราชการเพ่ิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.สอง สำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาช [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ทต.วังหงส์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ได้นำรถกระเช้าและรถบรรทุกน้ำอเนกประส [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุรถจัรยานยนต์ล้มเอง และออกตร [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
 
พร0023.4/ว495 เลื่อนกำหนดเวลาพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบีมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว496 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน(กรม) [ แนบ1 ]  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว497 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว5076 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5079 กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5075 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว492 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว5064 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว488 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 23 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว487 แจ้งประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  [ 23 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5042 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทต. และ อบต.)  [ 23 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว5030 แจ้งกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประจำปีงบ 2564  [ 22 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว5037 การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 22 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว5036 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 22 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว5028 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY)  [ 22 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว5000 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท.  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว4992 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.1/ว4993 แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.1/ว485 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Ypung LeadersProgram(YLP) ประจำปี 2564  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว4977 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรับทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  [ 18 พ.ย. 2564 ]  
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายร่องอ้น ข [ 23 พ.ย. 2564 ]



จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายห้วยคลี่ใ [ 23 พ.ย. 2564 ]



จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สา [ 23 พ.ย. 2564 ]



จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สา [ 23 พ.ย. 2564 ]



จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สา [ 23 พ.ย. 2564 ]



จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษ [ 23 พ.ย. 2564 ]



จ้างเหมาทำป้ายไวนิลติดประกาศและประชาสัมพันธ์งานเลื [ 22 พ.ย. 2564 ]



ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ การจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธ [ 22 พ.ย. 2564 ]



จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมประตูห้้องภายในองค์การบริหา [ 18 พ.ย. 2564 ]



วัสดุสำนักงานเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานขององค์การบ [ 18 พ.ย. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานค [ 17 พ.ย. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กในสังก [ 17 พ.ย. 2564 ]



ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพ [ 12 พ.ย. 2564 ]



ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียด [ 11 พ.ย. 2564 ]



ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับร่างกายแบบไม่สัมผัสฯ โ [ 8 พ.ย. 2564 ]

 
 
 

 
 
  คุณอยากให้ อบต.นาพูน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559