หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายร่องอ้น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร) พิกัดเริ่มต้น E ๐๕๗๙๕๖๖ N ๑๙๖๕๐๗๕ จุดสิ้นสุด E ๕๗๙๖๗๓ N ๑๙๖๕๒๓๑ หมู่ที่๔ บ้านวังลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายห้วยคลี่ใน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) พิกัดเริ่มต้น E ๕๗๗๗๒๘ N ๑๙๖๒๒๖๖ จุดสิ้นสุด E ๕๗๗๙๙๖ N ๑๙๖๒๙๐๓ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ่อขยะ (ลงหินคลุก) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๑๑๙๑ N ๑๙๖๖๕๘๑ จุดสิ้นสุด E ๕๘๑๓๑๙ N ๑๙๖๗๑๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านนาปลากั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายม่อนป่าสัก (ลงหินคลุก) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๑๙๕๑ N ๑๙๖๗๓๖๗ จุดสิ้นสุด E ๕๘๑๘๑๗ N ๑๙๖๗๕๑๐ หมู่ที่ ๓ บ้านนาปลากั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำนาปลากั้ง (ลงหินคลุก) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๘๒๔๐๔ N ๑๙๖๗๕๕๓ จุดสิ้นสุด E ๕๘๒๘๔๒ N ๑๙๖๘๑๘๙ หมู่ที่ ๓ บ้านนาปลากั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยต้นงุ้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๗๘๙๓๖ N ๑๙๖๕๗๒๑ จุดสิ้นสุด E ๕๗๘๔๖๒ N ๑๙๖๔๗๗๕ หมู่ที่ ๔ บ้านวังลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลติดประกาศและประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ การจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมประตูห้้องภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]วัสดุสำนักงานเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับร่างกายแบบไม่สัมผัสฯ โครงการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]เหมาทำป้ายติดประกาศโครงการจัดการเลือกตั้งฯ [ 8 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยก้องแก้ง ถึง หลังโรงเรียนบ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. (ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ - ๐.๕๐เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมาลา ฟองฟั่น ถึง บ้านนายสายันต์ ปาแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน สุดซาง ถึง สามแยกนาน้อย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนกว้าง-พงเสลียง หมู่ 5 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559