หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
วิสัยทัศน์
“เมืองไม้เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง
ดำรงภูมิปัญญาวัฒนธรรม พัฒนาพลังงานทางเลือก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”
ม่อนเสาหินพิศวง
คำขวัญประจำตำบล
"ม่อนเสาหินเลื่องลือไกล น้ำใสห้วยแม่สิน
ถิ่นส้มเขียวหวาน สืบสานประเพณีแห่น้ำช้าง"
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
www.napoon.go.th
สายตรงนายก
โทร 084-8190998 ,
061-2928202
1
2
3
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแม่แปง 470 490 960 278  
2   บ้านนาพูน 474 487 961 264
  3   บ้านนาปลากั้ง 326 329 655 253  
4   บ้านวังลึก 447 443 890 316
  5   บ้านดอนกว้าง 236 250 486 171  
6   บ้านไร่หลวง 481 433 914 347
  7   บ้านเปาปม-ดงยาง 331 268 599 252  
8   บ้านสวนป่าวังชิ้น 171 173 344 124
  9   บ้านแม่สิน 121 115 236 134  
10   บ้านนาพูนพัฒนา 506 520 1,026 324
  11   บ้านวังลึกพัฒนา 245 260 505 149  
    รวม 3,808 3,768 7,576 2,612
 
 
 
ประชากร 80 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ส้มเขียวหวาน, ข้าว,ข้าวโพด ในด้านการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โค, กระบือ, สุกร, ไก่
 
ประชากร 20 % ประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ อื่นๆ
 
ด้านอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูนมีโรงงานผลิตกระดาษจากเศษไม้ไผ่ และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากรากไม้, เฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก, ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่นไม้เสียบลูกชิ้น ไม้ตะเกียบ และโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชน
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มิ.ย. 2559