องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่